‘กรุงเทพธนาคม’ เปิดเผยแล้ว ‘สัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว’

‘กรุงเทพธนาคม’ เปิดเผยแล้ว ‘สัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว’

‘ธงทอง-ประแสง’ กรุงเทพธนาคม ลงนามพร้อมให้เปิดเผย ‘สัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว’ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ

คลิกลิงก์ สัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ก่อนหน้านี้ นายประแสง มงคลศิริ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างและมอบหมายให้บริษัทดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใน 2 สัญญาคือ สัญญาที่กรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 30 ปี ลงนามเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 หรือสัญญาโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายที่ 1 ประกอบด้วย

สังคม

1 ส่วนต่อขยายสายสีลม 2.2 กิโลเมตร (สถานีสะพาน ตากสิน-วงเวียนใหญ่)

2 ต่อขยายสายสุขุมวิท 5.25 กิโลเมตร (สถานีอ่อนนุช-แบริ่ง)

3 ส่วนต่อขยายสายสีลม 5.3 กิโลเมตร (สถานีวงเวียนใหญ่-บางหว้า)

4 การเดินรถหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2572 ไปถึงวันที่ 2 พ.ค. 2585

นอกจากนี้ ยังมีบันทึกข้อตกลง ที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินกิจการขนส่งมวลชน ให้แก่ บริษัท ตามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 หรือบันทึกข้อตกลงมอบหมายงานโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสในส่วนต่อขยายที่ 2 เพื่อให้การดำเนินกิจการขนส่งมวลชนอันเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนและด้วยหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ที่ยึดถือความโปร่งใส ตรวจสอบได้

บริษัท กรุงเทพธนาคมฯ จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลในสัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะ ซึ่งบริษัทเห็นชอบในการที่จะเปิดเผยสัญญาดังกล่าว ตามที่ในสัญญาได้กำหนดให้คู่สัญญาจะเปิดเผยข้อมูลได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่าย ซึ่งวันนี้ทางบริษัทฯ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และตนในฐานะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ ได้ลงนามให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ